Avdelingsingeniør (3 år) til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen
Publicerad
2020/09/25
Placering
Bergen, Norway
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Universitetet i Bergen, Bergen
Avdelingsingeniør (3 år)
Jobbnorge ID: 192193

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0E0cOZpZQXY

Avdelingsingeniør

Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei 3-årig mellombels stilling (100%) som avdelingsingeniør (dataingeniør). Stillinga er knytt til UiB-delen av NORMENT Senter for framifrå forsking, finansiert eksternt av Forskingsrådet fram til juli 2023. Grunnlaget for stillinga opphøyrer når prosjektfinansieringa tek slutt.

NORMENT har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senteret studerer kliniske og biologiske tilhøve ved dei alvorlege psykiatriske sjukdommane schizofreni og bipolar liding, og involverer eit nært samarbeid mellom forskingsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbilding. Vi har ein felles prosjektdatabase innanfor TSD (Tenester for Sensitive Data)-systemet, og vi søker etter ein medarbeidar som kan utvikle og utføre behandling, kvalitetssikring og teknisk drift av data og databaser i forskingssenteret. Den som blir tilsett vil i stor grad jobbe saman med NORMENT sitt databaseteam som blir leia frå Oslo, og vedkommande må difor regne med noko reiseverksemd.

Arbeidsoppgåver:

 • Utvikling, behandling, kvalitetssikring, drift og vedlikehold av sensitive pasientdata og databaser i TSD og Helse Bergen
 • Utvikling og bygging av elektroniske spørreskjema og andre digitale verktøy for innsamling av data
 • Serviceoppdrag for personell i senteret som treng bistand til innsamling, uttak, overføring og analyse av data

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha relevant bachelorgrad innan datateknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), informatikk eller tilsvarande utdanning. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte tilfelle kompensere for utdanningskravet.
 • Det er ein stor føremon med relevant praksis med databaser, systemadministrasjon, programmering, web-programmering og versjonskontroll. Vi nytter for tida Linux, SQL, Python og HTML, og analyserer i R, SPSS, MatLab og diverse verktøy vi har utvikla sjølv.

Vi søkjer ein person som

 • er systematisk, strukturert og nøyaktig
 • er positiv, initiativrik, utholdande og flink til å fullføre oppgåver
 • har høg digital kompetanse og stor evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • liker å jobbe både sjølvstendig og i team
 • har gode evner til kommunikasjon
 • er dyktig i både munnleg og skriftleg engelsk
 • Det er også en føremon at personen er dyktig i munnleg og skriftleg norsk

Ved vurdering av søkjaren vil vi leggje stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • stilling som avdelingsingeniør (kode 1085/22.10) med bachelorgrad i lønssteg 47-52 (for tida kr 428 200 - 464 000), med mastergrad lønssteg 51-53. For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Vidar M. Steen, telefon +47-55975327, e-post vidar.martin.steen@helse-bergen.no

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Merk deres søknad med Teknikrekrytering.com

 

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Avdelingsingeniør (3 år) til Universitetet i Bergen
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/